<тризуб>

Всеукраїнський конкурс

до Дня Європи

Договір публічної оферти

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВІДСОТОК НЕБАЙДУЖИХ” (надалі «Організатор»), в особі уповноваженої особи Ніконова Дениса Валерійовича, який діє на підставі довіреності від 05.01.2023 року посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Майдибурою Оксаною Василівною за реєстровим № 384, пропонує необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти усний договір про надання послуг з участі у Всеукраїнському конкурсі до Дня Європи (надалі - «Договір»).
Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.
1. Визначення термінів та загальні положення
1.1. Послуги – надання Замовнику можливості участі у Всеукраїнському конкурсі до Дня Європи. Послуга надається Організатором в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Положенням "Про проведення Всеукраїнського конкурсу до Дня Європи", яке є невід’ємною частиною цього Договору.
1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3. У цьому договорі Cайт Організатора – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://eu.kod-natsii.com/, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Організатора та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.
1.5. Замовник – фізична та/або юридична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг.
1.6. Сторони – Організатор та Замовник.
1.7. Конкурс – виражена у формі онлайн заходів, аудіо та відео матеріалів, текстових публікацій низка подій, спрямованих на надання послуги.
1.8. Положення – документ, з детальними умовами надання послуг з оцінювання участі Замовника в Конкурсі, що визначає всі критерії, обмеження та умови надання такої послуги.
1.9. Відтворення Конкурсу – дистанційна форма участі Замовника в конкурсі робіт, оцінювання яких відбувається обраною конкурсною комісією.


2. Предмет договору.
2.1 Організатор бере на себе зобов’язання надати Замовнику можливість участі у конкурсі у порядку та на умовах, визначених Положенням "Про проведення Всеукраїнського конкурсу до Дня Європи", а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг шляхом переказу коштів у вигляді безповоротної фінансової допомоги на впровадження цього проєкту.
2.2 Замовник зобов’язується оплатити Організатору вартість участі в Конкурсі (у вигляді пожертви на впровадження цього благодійного проєкту) за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.
2.3 Сторони домовилися, що детальний зміст Конкурсу відповідно до п. 1.8. цієї Оферти зазначається у Положенні, яке розміщується на Сайті Організатора.
2.4 Сторони погоджуються, що Замовник передає будь-які інтелектуальні права на всі матеріали, що надаються Замовником Організатору, у відповідності до умов Положення, цього Договору та чинного законодавства та надає дозвіл на вільне використання, обробку та розповсюдження для досягнення мети та цілей Конкурсу.
2.5 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує своє невід’ємне право та вільне бажання отримати послуги з оцінювання, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.
3. Умови надання послуг.
3.1 Умови надання послуг регламентуються цим договором та Положенням.
3.2 Замовник самостійно на сайті Організатора заповнює заявку на надання послуг (на участь в Конкурсі) відповідно до Положення і здійснює оплату. Ствердженням бажання взяти участь у Конкурсі (отримати послуги з участі в Конкурсі) є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Організатора з попередньою повною оплатою Замовником вартості участі в  Конкурсі (у вигляді пожертви на впровадження цього благодійного проєкту) і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти, Положення і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором. 
3.3 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Організатора, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.
3.4 Послуга вважається наданою з моменту виконання Організатором всіх дій, передбачених цим договором та Положенням.
4. Права і обов’язки Організатора:
4.1 Організатор має право:
4.1.1 Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.
4.1.2 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.
4.1.3 Отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором.
4.1.4 Скасовувати, переривати або переносити Конкурс, змінювати її зміст, розклад, тематику та інші параметри з обов’язковим повідомленням Замовника.
4.1.5 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі участі у Конкурсі, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Замовника.
4.2. Організатор зобов’язується:
4.2.1 Прийняти від Замовника заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Організатора.
4.2.2 Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору та Положення.
4.2.3 Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні послуг.
4.2.4 Розробити Положення, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.
4.2.5 При необхідності забезпечити Замовника усіма необхідними матеріалами та інформацією для участі у Конкурсі.
5. Права та обов’язки Замовника.
5.1 Замовник має право:
5.1.1 Отримати послуги належної якості відповідно до Положення і цієї оферти.
5.1.2 Отримати від Організатора всі необхідні матеріали та інформацію для участі у Конкурсі. Звертатися до Організатора з питань, пов’язаних з наданням Послуг.
5.1.3 У будь-який час знайомитися з чинним Положенням на Сайті Організатора.
5.2 Замовник зобов’язується:
5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Організатора у встановлені Положенням строки. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Організатор не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.
5.2.2 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та Положенням. Cплачувати логістичні послуги в порядку та на умовах, визначених обраним Замовником оператором логістичних послуг.
5.2.3 Утримуватися в процесі участі в Конкурсі від дій, які:
порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників Конкурсу, в тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази тощо.
можуть перешкодити іншим Замовникам, запрошеним особам або лекторам (тренерам тощо) брати участь у Заході і отримувати інформацію в процесі його проходження.
можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших Замовників, запрошених осіб або Організатора
принижують честь, гідність, ділову репутацію Організатора, інших Замовників, запрошених осіб, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом.
5.2.4 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов’язані з наданням Послуг.
5.2.5 Не порушувати права інтелектуальної власності Організатора. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.
5.2.6 Погодитися, що пожертвування на впровадження цього благодійного проєкту не підлягає поверненню.
5.2.7 При акцептуванні дійсного договору, надати згоду Організатору на перерозподіл/використання пожертви в інших проєктах Організатора.
6. Вартість послуг (пожертви на провадження цього благодійного проєкту) і порядок оплати.
6.1 Загальна вартість послуг (пожертви на провадження цього благодійного проєкту), наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником коштів.
6.2 Вартість участі (пожертви на провадження цього благодійного проєкту) у Конкурсі визначається Організатором у Положенні, яке розміщується на Сайті Організатора або ж повідомляється менеджером Організатора особисто Замовнику.
6.3 Вартість передбачених цим Договором послуг (пожертви на провадження цього благодійного проєкту) оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на рахунок Організатора або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено Положенням.
6.4 Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Організатора.
6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Організатора – Організатор не повертає кошти, оскільки Замовник погоджується, що сплачені кошти є пожертвою та безповоротною фінансовою допомогою на впровадження цього благодійного проєкту.
6.6 Вартість участі (пожертви на провадження цього благодійного проєкту) в Конкурсі встановлюється на весь термін його проведення і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Організатором.
6.7 Вартість тарифу (пожертви на провадження цього благодійного проєкту) участі може бути збільшено на вартість комісії, при використанні будь-якої платіжної системи, яка встановила Організатору таку комісію. 
7. Відповідальність Сторін.
7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
7.2 Послуги Організатора і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Організатор не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Організатор відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом Замовника до послуг і пов’язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов’язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.
7.3 У максимально дозволеною законодавством мірою Організатор не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг.
7.4 Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Організатором за доступну плату.
7.5 Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Організатор має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 9.3 цього договору.
7.6 Всі матеріали Конкурсу є об’єктом виняткових прав Організатора та його партнерів. Не допускається без згоди Організатора використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Організатор має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Організатора на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Конкурсу допускається тільки в цілях ознайомлення з ними та лише за обставин, коли Організатор надав Замовнику такі права. Інші цілі і форми використання матеріалів Конкурсу вимагають обов’язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Організатора.
8. Форс-мажор.
8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.
8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.
8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.
8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.
9. Припинення Договору.
Дія цього Договору припиняється:
9.1 За згодою сторін Сторін.
9.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.
9.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.
9.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.
10. Обробка персональних даних.
10.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних осіб, що пов'язані з наданням послуг) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов’язань з дотриманням вимог чинного законодавства.
11. Термін дії оферти.
11.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Організатора і діє до моменту її відкликання Організатором.
11.2 Організатор має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Організатором змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Організатора, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.
12. Заключні положення.
12.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.
12.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Організатором, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.
12.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місцезнаходження Організатора, вказане в розділі 13 цього Договору.
12.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України
12.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
12.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.
12.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.
12.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України
13. Реквізити Організатора.
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВІДСОТОК НЕБАЙДУЖИХ”
Адреса місцезнаходження: 93302, Україна, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Попасна, вул. Кошового, буд. 36, кв. 1.

Адреса фактичного місцезнаходження та адреса для листування: 07406, Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Симона Петлюри, буд. 16Г, кв. 90
Р/р UA713052990000026002010134097 у АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299,
Код за ЄДРПОУ 44749865.
Номер телефону +380931775739